Coaching

In ieders loopbaan komt het voor dat je behoefte hebt aan een nieuwe stap in je ontwikkeling. Je bent bijvoorbeeld uitgekeken op je huidige baan en wilt onderzoeken waarnaar je kunt doorgroeien. Of je staat op een keerpunt in je leven maar weet niet wat te kiezen. Het kan ook zijn dat je je prestaties wilt verbeteren of wilt weten waar je ontwikkelpotentieel zit. Misschien heb je een vraag over je functioneren of loop je vast op je werk.

Dergelijke vraagstukken worden beter hanteerbaar of veranderen in een positief ontwikkelpunt, door deze onder leiding van een coach vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Zo krijg je meer inzicht in je eigen gedrag, je ontdekt wat je verder kunt ontwikkelen en waar je kracht ligt. Na coaching sta je vaak bewuster in het leven. Je zult je niet meer op dezelfde wijze verhouden tot je ontwikkelthema’s als daarvoor.

Waarom kiezen voor coaching?
Gedrag in het heden komt voort uit ervaringen in het verleden, een mens vergeet niet. Je gedrag kan belemmerend worden als de omgeving verandert, maar oudere patronen zich blijven herhalen. Coaching helpt deze te herkennen en er bewust mee om te gaan. Zodat je kunt kiezen of je je erdoor laat leiden of niet.

Hoe ik werk
Met mijn coaching richt ik mij op mensen die bewust aan hun professionele groei willen werken. Ik coach ontwikkelingsgericht, op diepere niveaus dan gedrag alleen. Door mijn gestructureerde aanpak ga je in dialoog met jezelf. Ik stel gerichte persoonlijke vragen en laat je vanuit verschillende perspectieven naar jezelf en je vraag kijken waardoor je gaat reflecteren op je gedrag en wat je gedrag stuurt. Zo ontdek je wat je diepste drijfveren zijn en werkelijk belangrijk vindt. Daarbij leg ik helder uit wat ik doe en spreek ik je aan op je zelflerende, zelfsturende en zelfreflecterende vermogen. Je krijgt van mij instrumenten in handen om het geleerde direct in de praktijk te brengen en nieuw gedrag te verankeren. Opgeleid tot professioneel coach maak ik gebruik van een brede waaier aan methodieken en modellen. In mijn coaching combineer ik die achtergrond met jarenlange ervaring als leidinggevende en directeur-bestuurder in de cultuursector. Mijn stijl is direct, eerlijk en respectvol. En ik heb geen oordeel over jou, je werk of de keuzes die je maakt.

Coachtraject
Een coachingstraject bestaat meestal uit 5 tot 7 gesprekken van 1,5 uur. Na het intakegesprek volgt een offerte. Bij acceptatie en ondertekening van de offerte volgt het eigenlijke traject. Naar aanleiding van je coachvraag ga je daarin op zoek naar je achterliggende ontwikkelthema. In sommige gevallen volgt een vervolgtraject of nog een enkel herhaalgesprek. Wordt de offerte niet geaccepteerd dan betaal je het intakegesprek niet. Je kunt dus zonder verplichtingen onderzoeken of je een coachtraject wilt doen bij mij.

Het kan ook zijn dat je behoefte hebt aan een eenmalig gesprek. Bijvoorbeeld om je met hulp van een coach voor te bereiden op een sollicitatiegesprek, presentatie of belangrijke vergadering. Of misschien wil je af en toe sparren over losse onderwerpen. In dat geval kun je een afspraak maken voor een los gesprek.

Teamcoaching

Soms zet een team zichzelf vast, of komt niet verder met een gevraagde opdracht. Dan kun je als leidinggevende of als teamlid behoefte hebben aan een frisse blik van buiten. Je bent bijvoorbeeld manager en je medewerkers werken alle kanten uit behalve de gewenste. Er wordt veel gepraat, maar wat gezegd moet worden blijft onbesproken en slechts weinigen voelen zich gehoord. Of er worden heldere afspraken gemaakt maar toch leven er steeds weer verschillende beelden over de uitvoering ervan. Het kan ook zijn dat je als team de opdracht hebt om meer zelfsturend te worden. Of je staat voor een groot gezamenlijk project maar je blijft het oneens over hoe dit samen tot een goed resultaat te brengen. Teamcoaching kan dan een instrument zijn om de groep weer een team te laten worden. Of om een team een ontwikkelsprong te laten maken.

Waarom kiezen voor teamcoaching?
Een coach observeert de groepsdynamiek en maakt dingen bespreekbaar. Bijvoorbeeld over de sfeer en de werkhouding, of de samenwerking en de manier van aanspreken. Ook kan een coach de unieke talenten van elk teamlid blootleggen en werken aan hoe deze beter in het team ingezet kunnen worden.

Het resultaat is bewustwording van de eigen, soms beperkende manieren van interacteren, waarderen en interpreteren. Door dit samen te onderzoeken komt een team tot nieuwe, productievere manieren om met zichzelf om te gaan en de wereld om zich heen. Om het team vervolgens deze zelfreflecterende en lerende houding te laten vasthouden, is intervisie een goed vervolginstrument.

Teamcoachtraject
Een teamcoachingstraject bestaat meestal uit 5 tot 7 gesprekken van 1,5 uur. Na het intakegesprek volgt een offerte. Bij acceptatie en ondertekening van de offerte volgt het eigenlijke traject. In sommige gevallen volgt een vervolgtraject of nog een enkel herhaalgesprek. Wordt de offerte niet geaccepteerd dan betaal je het intakegesprek niet. Je kunt als opdrachtgever dus zonder verplichtingen onderzoeken of je een teamcoachtraject wilt afnemen bij mij.

Intervisie voor lerende teams
Intervisie kan ingezet worden als een gestructureerd overleg om werksituaties te bespreken en te verhelderen. Intervisie is niet debatteren maar leren, van jezelf, van situaties en van elkaar. Door ervaringen uit te wisselen, krijgt ieder intervisielid een bredere kijk op alternatieve mogelijkheden om werksituaties aan te pakken. Intervisie is gestuurde reflectie die de effectiviteit van medewerkers vergroot. Het streven is te komen van een begeleid naar een onbegeleid, zelfsturend intervisie-team. Daarbij kunnen medewerkers getraind worden tot interne intervisor. Zie verder bij Intervisiebegeleiding.

Hoe ik werk
Opgeleid tot professioneel coach maak ik gebruik van een brede waaier aan methodieken en modellen. In mijn coaching en intervisiebegeleiding combineer ik die achtergrond met jarenlange ervaring als leidinggevende en directeur-bestuurder in de cultuursector. Ik coach ontwikkelingsgericht, op diepere niveaus dan gedrag alleen. Daarbij leg ik helder uit wat ik doe en spreek ik ieder teamlid aan op zijn of haar zelflerende, zelfsturende en zelfreflecterende vermogens. Het team krijgt van mij instrumenten in handen om het geleerde direct in de praktijk te brengen en nieuw gedrag te verankeren. Ik heb geen oordeel over het team, het werk of de keuzes die gemaakt worden. Mijn stijl is direct, eerlijk en respectvol.

Intervisiebegeleiding

Soms heb je behoefte aan regelmatige uitwisseling met gelijkgestemden. Je wilt kunnen sparren over issues waar je mee worstelt als leidinggevende. Of je bent lid van een team waarin de samenwerking niet lekker loopt en je wilt dat met je directe teamcollega’s aanpakken. Het kan ook zijn dat je je structureel wilt blijven ontwikkelen, een leven lang wilt blijven leren. Intervisie kan bij dergelijke behoeften een verrijkend instrument zijn.

Wat is intervisie?
Intervisie is een gestructureerde, ervaringsgerichte vorm van collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van jouzelf en je collega-professionals. Je leert beter omgaan met situaties op het werk en hoe de zaken anders en effectiever kunnen. Intervisie is niet debatteren maar leren, van jezelf, van situaties en van elkaar.

Mensen kunnen van elkaar leren zodra ze overeenstemmen in werkveld of een gezamenlijk doel of belang nastreven. Het gaat om het delen van je eigen ervaringen en kennis. Je hoeft niet zelf elk wiel uit te vinden. Daarbij, door een ander iets te leren of te zien leren, leer je zelf ook. Intervisie verruimt je blik en inspireert. Intervisie is een bijzonder waardevol instrument voor lerende organisaties.

Intervisie kun je intern inzetten, voor teams of groepen medewerkers. Maar ook extern kan het uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s heel leerzaam en inspirerend zijn. Je leert bijvoorbeeld beter omgaan met situaties op het werk en hoe de zaken anders en effectiever kunnen.

Waarom kiezen voor intervisie?
Door op een gestructureerde manier ervaringen uit te wisselen, krijgt iedereen een bredere kijk op het werk. Intervisie bevordert de gezamenlijkheid en geeft mensen de kans om regelmatig feedback op hun functioneren te vragen. Intervisie is gestructureerde reflectie, gericht op kennisuitwisseling. Het versnelt en versterkt het leervermogen van organisaties. Het werkt motiverend en de effectiviteit van medewerkers wordt erdoor vergroot.

Hoe ik werk
Als externe intervisor leer ik de structuur van een intervisie-bijeenkomst aan, oefen verschillende methodieken en bied de groep begeleiding. Het streven is te komen van een begeleid naar een onbegeleid, zelfsturend intervisieteam. Daarbij kan ik ook interne intervisoren opleiden, die binnen de eigen organisatie zelfstandig intervisiegroepen kunnen begeleiden.

Opgeleid tot professioneel coach maak ik gebruik van een brede waaier aan intervisiemethodieken en modellen. In mijn intervisie-begeleiding combineer ik die achtergrond met jarenlange ervaring als leidinggevende en directeur-bestuurder in de cultuursector. Ik heb geen oordeel over het team, het werk of de keuzes die gemaakt worden. Mijn stijl is direct, eerlijk en respectvol.

Intervisiebegeleiding
Een intervisiebegeleiding bestaat meestal uit 3 tot 5 sessies van 2,5 uur. Na het intakegesprek volgt een offerte. Bij acceptatie en ondertekening van de offerte volgt het eigenlijke traject. In sommige gevallen volgt een vervolgtraject of nog een enkel herhaalgesprek. Wordt de offerte niet geaccepteerd dan betaal je het intakegesprek niet. Je kunt als opdrachtgever dus zonder verplichtingen onderzoeken of je een intervisiebegeleiding wilt afnemen bij mij.

Persoonlijke begeleiding en advies

Als bestuurder, directeur of manager is het soms eenzaam aan de top. Je positie brengt met zich mee dat je bepaalde vraagstukken of dilemma’s niet met collega’s kunt onderzoeken. Misschien sta je voor een moeilijk besluit met ingewikkelde afwegingen of wil je een advies over een op handen zijnde belangrijke vergadering. Het kan ook zijn dat je twijfelt over je koers of dat er een issue speelt met een cruciale stakeholder waar je niet goed uit komt.

In dit soort situaties kun je behoefte hebben aan een gelijkwaardige, ervaren sparringpartner. Iemand die begrijpt in welke positie jij je bevindt, de opdracht kent waar jij voor staat en weet hoe de bal gespeeld wordt. Alleen al het vertellen van je verhaal werkt vaak ordenend voor je gedachten. Met mijn brede ervaring in bestuur en management van de cultuursector enerzijds en mijn coach-achtergrond anderzijds, kan ik vraagstukken met je analyseren en je adviseren over je aanpak.

Dinerclub

Je zoekt gelijkgestemden om in een veilige sfeer regelmatig mee te sparren. Over je dilemma’s bijvoorbeeld, of om je twijfels te delen. Om je elevatorpitch te oefenen of een groot succes te delen. Om je onzekerheden om te buigen zodat je ze aankunt en kunt zien als positieve leerpunten. Om eens hard te lachen en alles weer eens lekker te relativeren. Of om een belangrijke keuze in je loopbaan voor te leggen en die samen met anderen te onderzoeken.

Dit soort dingen wil je uitwisselen met mensen zoals jijzelf, op verantwoordelijke posities, zoals de jouwe. Uit andere branches en sectoren of misschien juist uit je eigen werkveld. Met alleen volwassen professionals of met ook de frisse blik van een startend talent erbij. Met een groep vrouwen of juist liever gemengd.

Ik breng mensen die overeenkomstige behoeftes hebben, bij elkaar in exclusieve intervisiegroepen van 5 tot 7 deelnemers die (hogere) management- of bestuurdersfuncties vervullen. Deze intervisietafels komen minimaal 5 keer per jaar een avond bij elkaar. Onder het genot van een lekker, gezond driegangendiner, in een rustige ruimte, wisselen zij onder mijn begeleiding en met behulp van verschillende intervisiemethodieken, met elkaar van gedachten over onderwerpen die zij zelf inbrengen. Zij leren van elkaar, inspireren en steunen elkaar, bevragen elkaar en dagen elkaar uit. Uiteraard blijft alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk.

De avonden duren van 18.30 tot 21.30 uur (inloop met drankje vooraf vanaf 18.00 uur). Kosten per jaar (5 sessies): 875,- exclusief BTW. Inbegrepen zijn: intakegesprek, intervisiebegeleiding, locatie, 5 diners, 2 drankjes per diner, koffie, thee en water. Overige consumpties reken je op de avond zelf na afloop af. De locatie wordt gekozen op zo nabij mogelijke afstand van de deelnemers, veelal in het midden van het land.

Wil jij lid worden van een intervisietafel? Meld je dan aan met je CV en korte motivatie via . Op basis daarvan word je -vrijblijvend- uitgenodigd voor een intakegesprek. Een club start zodra er voldoende deelnemers zijn met gelijksoortige behoeftes en wensen. Op basis van een eerste kennismakingsdiner besluit je definitief of je wilt meedoen. Besluit je niet mee te doen dan betaal je alleen voor deze eerste bijeenkomst.